KFPS Indoorcompetitie mennen en dressuur

Reglement

REGLEMENT KFPS INDOORCOMPETITIE
DRESSUUR & MENNEN SEIZOEN 2012-2013

Algemene Bepalingen:

1.
Alle indoorcompetitie wedstrijden worden verreden onder de reglementen en voorschriften van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna: “KNHS”).

2.
De organisatie, officials, het Koninklijke Friesch Paarden-Stamboek (hierna: “KFPS”) en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder is aanwezig en/of neemt deel aan de indoorcompetitie voor eigen risico.
In gevallen waarin het reglement van de KFPS-Variso indoorcompetitie niet voorziet beslist het bestuur van de KFPS-Variso indoorcompetitie in overleg met de KNHS Federatievertegenwoordiger.

3.
De eventuele kosten van arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever/
deelnemer.

4.
Deelname is alleen mogelijk voor combinaties en spannen die geregistreerd zijn bij de KNHS en in het bezit zijn van een geldige startpas.
Daarnaast dient het deelnemende paard geregistreerd te zijn in één der registers van het KFPS of in één der registers van een dochterstamboek van het KFPS, dus in het bezit te zijn van een geldig stamboekpapier.

5.
De indoorcompetitie bestaat uit een aantal selectiewedstrijden waar dressuur in de klassen:
B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en ZZL zal worden uitgeschreven, voor de selectiewedstrijden mennen bestaan de uit te schrijven klassen uit B, L, M, Z en ZZ.

6.
Voor mennen geldt dat alleen enkelspannen zich kunnen selecteren voor de finale van de competitie.
Meerspannen mogen op de selectiewedstrijden deelnemen voor winstpunten maar kunnen niet worden geselecteerd voor deelname aan de finale.

7.
Deelname aan de finale is alleen mogelijk op basis van behaalde resultaten tijdens selectiewedstrijden.

Selectiebepalingen:

8.
Om voor selectie voor deelname aan de finale in aanmerking te komen, dient dezelfde combinatie of span aan tenminste vier selectieproeven deel te hebben genomen. Dit geldt zowel voor dressuur als mennen.

9.
Neemt een combinatie of span deel aan meer dan 4 selectieproeven, dan worden de beste 4 resultaten in aanmerking genomen voor selectie voor deelname aan de finale.

10.
Een combinatie of span dient de selectiewedstrijden in één en dezelfde klasse te rijden.
Promoveert de combinatie of het span tijdens de selectie toch naar een hogere klasse (verplicht of vrijwillig), dan dient door de combinatie of het span in deze hogere klasse opnieuw aan 4 selectieproeven in deze klasse te worden deelgenomen. Combinaties mogen promoveren na de finale, niet eerder.

11.
Bij de discipline dressuur zijn deelnemers/amazones die in het lopende seizoen zijn gestart in de klasse ZZ-zwaar of hoger uitgesloten van deelname aan de finale in de klasse B, L1 en L2. Deelnemers die een klassering hebben behaald met 2 verschillende paarden in de klasse ZZ-licht zijn uitgesloten van deelname aan de finale t/m de klasse L2, deelnemers die een klassering hebben behaald met 2 verschillende paarden in de klasse ZZ-zwaar zijn uitgesloten van deelname aan de finale in de klassen t/m M1, deelnemers die een klassering hebben behaald met 2 verschillende paarden in de klasse Lichte Tour zijn uitgesloten van deelname aan de finale in de klassen t/m M2, deelnemers die een klassering hebben behaald met 2 verschillende paarden in de klassen Midden Tour en Zware Tour zijn uitgesloten van deelname aan de finale in de klassen t/m Z1. Tevens is een deelnemer/amazone die in het lopende seizoen deelneemt aan een kampioenschap in de Zware Tour uitgesloten van deelname aan de finale t/m de klasse Z2-dressuur.

12.
Bij inschrijving voor deelname aan selectiewedstrijden, die tevens openstaan voor deelname door niet selectiekandidaten, hebben selectiekandidaten met inachtneming van de inschrijftermijn die sluit 3 weken voor de wedstrijddatum te allen tijde voorrang.
De wedstrijdorganisatie heeft het recht de inschrijving eerder te sluiten wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. VOL is VOL ook voor selectiekandidaten!!!!!!!!
Het staat de organisatie vrij een wachtlijst aan te leggen om opengevallen startplaatsen op te vullen. Ook hierbij hebben selectiekandidaten voorrang boven niet-selectiekandidaten.

13.
Opgave voor deelname aan een selectiewedstrijd kan uitsluitend door het mailen van een volledig ingevuld KNHS inschrijfformulier. Wanneer men aan de selectie wil deelnemen, dan dient op het inschrijfformulier ja ingevuld te worden in het vakje selectie.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per te rijden proef.

14.
Kwalificatie voor de finale geschiedt op basis van plaatsingspunten.
Voor de berekening hiervan wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:
(30 x (Totaal aantal deelnemers -/- Plaatsing + 1)) / Totaal aantal deelnemers.
Indien het aantal deelnemers per rubriek minder is dan vier en de score van de winnaar lager is dan 60%, krijgt de hoogstgeplaatste combinatie 20 punten. Bovenstaande formule zal dan worden aangepast. Bij minder dan 4 deelnemers kunnen klassen worden samengevoegd.
Tijdens de selectiewedstrijden is bij plaatsing de ex-aequo regeling van toepassing.
In de totale competitie geldt er de 40%/60% regel.
De wedstrijden gelden voor 40% en de finale voor 60%

15.
Tussenstanden van de selectie zullen worden gepubliceerd op de site.
www.kfps-indoorcompetitie.nl

16.
Het aantal finalisten is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de selectie van een bepaalde klasse. Een en ander ter beoordeling aan het bestuur van de KFPS-Variso Indoor Competitie.

Bepalingen finale:

17.
De finale vindt plaats te Sonnega op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart 2013, finalisten krijgen tijdig een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen.

18.
Aan de finale mag men deelnemen met maximaal twee paarden, 1 per klasse.

19.
Tijdens de finale zal per combinatie 1 proef worden verreden.
Behaalde resultaten tijdens de selectiewedstrijden tellen wel mee in de einduitslag van de finale. (40%). De finale telt voor 60% mee.
Op de kampioenschappen is bij plaatsing de ex-aequo regeling van toepassing.

20.
Op de kampioenschappen rijdt men de 1e proef van de desbetreffende maand.
De gereden proeven tijdens de finale komen wel in aanmerking voor winstpunten.KFPS Sportcompetitie mennen en dressuur