Fokdag

 

Algemene inlichtingen omtrent de Fokdag
 
U moet eraan denken om de volgende papieren mee te nemen: Vaccinatieboekje, stamboekpapier en van de veulens het blauwe Geboorte bevestigings papier (dit inleveren bij de chipploeg nadat het veulen gekeurd is).
 
Aanmelden
Bij aankomst dient u zich bij het fokdag secretariaat te melden. Hier worden de vaccinaties van alle paarden (niet de veulens) gecontroleerd. Alle stamboekpapieren (m.u.v. de merries waar alleen de veulens van worden gekeurd) moeten worden ingeleverd. De kosten voor de fokdag worden automatisch na de keuring van uw rekening afgeschreven. U heeft hiervoor bij aanmelding een machtiging afgegeven aan het KFPS en aan de fokvereniging. Voor de duidelijkheid zowel het KFPS als de Fokvereniging innen geld van de keuring van uw paard. Is er nog geen machtiging afgegeven dan kan u dit hier alsnog doen. We willen liever geen contante betalingen. Dit geldt niet voor niet-leden, die worden verzocht contant te betalen of het bedrag vooraf over te maken. Ook kunt u de keuringskosten zelf overmaken op rekening van de vereniging.
De inschrijfgelden zijn als volgt:
  Leden Niet-leden
Eerste paard €  8 €  25
Tweede paard €  6 €  25
Derde paard of meer €  4 €  25
 
Ter verduidelijking het keuren van veulens is voor het stamboek gratis, de vereniging hanteert bovenstaande tarieven.
Alle afmeldingen moeten vooraf aan het secretariaat worden gemeld. Voor afmeldingen zonder veeartsverklaring worden de keuringskosten wel in rekening gebracht (zie verder op).
Verantwoordelijkheid betaling keuringsgeld
Regelmatig worden paarden door de trainer opgegeven voor de keuring. De verantwoordelijkheid voor de betaling van het keuringsgeld ligt echter bij diegene die als geregistreerde te boek staat bij het KFPS. De factuur gaat dus ook naar de geregistreerde, ook als de machtiging voor het keuringsgeld door een ander is ingevuld. Indien het keuringsgeld niet van de opgegeven rekening kan worden geïnd, is de geregistreerde verantwoordelijk voor betaling van het openstaande bedrag.
 
Keuringsgeld en afmelden van een paard (ingegaan seizoen 2010)
Indien u uw paard afmeldt voor de keuring, bent u het KFPS €31,- verschuldigd. Het betreft alle afmeldingen die gedaan worden in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum en natuurlijk de afmeldingen op de keuringsdag zelf.
Kunt u echter binnen twee werkdagen na de keuring een geldige dierenartsverklaring (op officieel briefpapier van de dierenarts) overleggen aan het stamboekkantoor, dan zal geen keuringsgeld in rekening worden gebracht. Voor de afmeldingen zonder geldige (en tijdig ingeleverde) dierenartsverklaring, zal het keuringsgeld gewoon in rekening worden gebracht. Deze regel geldt zowel voor de door het stamboek georganiseerde keuringen, de veulenkeuringen en de fokdagen . Op de fokdag kunt u de dierenartsverklaring op het secretariaat afgeven.
 
Hoofdnummers
Op  onze fokdag wordt geen borg betaald voor de hoofdnummers. Bij inschrijving ontvangt u 2 nummers die aan weerszijden van het hoofdstel bevestigd moeten worden. Indien uw paard niet door uzelf wordt aangemeld bij het secretariaat maar door uw voorbrenger, wilt u er dan op letten dat uw paard het hoofdnummer heeft wat door onze fokvereniging is verstrekt (ovale vorm). Andere hoofdnummers worden niet toegestaan!
U weet dan zeker dat alles in orde is, dat de entingen zijn gecontroleerd, dat de papieren zijn ingeleverd en dat de betalingen aan de vereniging voldaan is.
 
Vaccinatie
Alle op de keuring aanwezige paarden moeten tegen influenza gevaccineerd zijn, met uitzondering van de veulens.
Een inentingsbewijs is alleen geldig als kan worden vastgesteld dat het behoort bij het paard dat aan de keuring deelneemt. Het inentingsbewijs moet vooraf op het fokdag secretariaat worden getoond. Om aan de keuring te kunnen deelnemen dienen de vaccinaties als volgt te zijn uitgevoerd:
A. Een basisenting, bestaande uit 2 inentingen, waarbij de 2e inenting minimaal 3 en maximaal 13 weken na de 1e enting moet zijn gegeven;
B. Vervolgens een jaarlijkse inenting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn toegediend;
De laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaats­gevonden.
 
Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de handtekening/paraaf en het stempel van de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend.
Geadviseerd wordt de veulens vanaf een leeftijd van 4 maanden te laten vaccineren. (niet eerder i.v.m. de immuniteit via de biest).
Nb. Paarden die niet de nodige vaccinaties hebben gehad worden niet gekeurd en moeten het terrein verlaten.
 
ABFP/ IBOP:
de uitslagen hiervan mogen op aanwijzing van het KFPS niet in het programmaboekje worden vermeld! De jury beschikt wel over deze gegevens.
Behaalde sportresultaten worden niet mee genomen met de keuringsresultaten en zijn dus niet van invloed op de keuringsuitslag. Alleen positieve behaalde resultaten van ABFP en IBOP worden mee genomen in de besluitvorming daar dit aanlegtesten zijn.
 
Fokdagboekje
Alle deelnemers krijgen het fokdagboekje in ieder geval een week voor de keuring toegestuurd. Leden die geen inzending hebben, kunnen het boekje gratis ophalen bij het secretariaat. Voor een 2e boekje moet betaald worden.
 
Kleding
Voor het monsteren aan de hand is een witte broek en een wit overhemd/ witte blouse met een zwarte of rode stropdas verplicht. Voor de dressuurrubriek is een rijkostuum verplicht. Bij de aangespannen rubriek luidt het kledingvoorschrift voor heren: bolhoed, kostuum en voorschoot. Voor de dames een mantelpak of lange rok, hoed en schort.
 
Meten
Bij opname in het stamboek wordt het paard vooraf aan de keuring gemeten. U moet dan zelf met uw paard naar de meetploeg waar u een bewijs krijgt van de meting. Dit bewijs geeft u dan weer af aan de jury van de keuring.
Bent u het niet eens met de meting dan dient u dit schriftelijk een kwartier na de meting bij het secretariaat in te dienen. Hermeting gebeurt dan door een ander persoon met dezelfde stok, deze meting is bindend.
 
 
Nieuwe schofthoogtes
  
Opname stamboek merries 1.54m was 1.50m Opname ruinen 1.56m was 1.50m
Sterpredikaat    merries 1.56m was 1.55m. Sterpredikaat ruinen 1.58m was 1.55m
Kroonpredikaat 1.58m was 1.55m Sterpredikaat hengsten 1.58m was 1.55m
Modelpredikaat 1.60m was 1,58m.    
 
 
 Melden bij de ring
De te keuren paarden zijn in tijdsgroepen ingedeeld. Nadat u zich bij de betreffende ringmeester (nog zonder paard of veulen) heeft gemeld wordt het nummer op het bord bijgeschreven. U kunt zelf inschatten hoe laat u in de ring wordt verwacht, per paard per keuring is ongeveer 4 tot 5 minuten nodig. Tijdige inschrijving is noodzakelijk voor een vlot verloop van de keuring.
Respecteer uw ringmeester en volg zijn aanwijzingen stipt op. Kom niet onnodig vroeg met uw paard bij de ingang van de ring: in verband met de veiligheid voor mens en dier niet meer van 4 à 5 paarden bij de ring.
Wanneer een paard of veulen niet op tijd bij de ring aanwezig is, kan de ringmeester uw paard weigeren en kan uw paard uitsluitend aan het einde van de ochtend gekeurd worden. Zorg dus dat u en uw voorbrenger op tijd zijn.
 
 
Voorbrengen
Bij de ringen van de veulens heeft de fokvereniging geregeld dat er bij de veulenring  voorbrengers staan. U kunt bij het secretariaat een bonnetje kopen ter waarde van 15 euro. Deze kunt u bij de voorbrengers inleveren en ze kunnen er zorg voor dragen dat uw paard met veulen wordt voorgebracht.  Natuurlijk bent u vrij in de keuze van een voorbrenger.
De bonnetjes zijn alleen in te leveren bij de voorbrenger die bij de veulenring aanwezig is. Hij heeft een badge met het logo van de vereniging op.
 
Keuring
Alle paarden (m.u.v. de veulens) worden voor het betreden  in de aangewezen ringen gecontroleerd op hun chipnrs. door de ringmeesters.  Bij opname in het stamboek zullen de paarden in de keuringsring lineair worden gescoord. Het scoringsformulier krijgt u na keuring door het stamboek thuisgestuurd. .
Paarden voor graadverhoging worden dit jaar ook weer gescoord op de onderbalk. Na de keuring van elke rubriek worden de paarden, die terug mochten komen op tal gezet.
 
Rondstappen
Tot 2010 was het bij de rubrieken stamboekopname en graadverhoging gebruikelijk om alleen die paarden uit te nodigen voor het rondstappen, die tijdens de individuele presentatie premiewaardig waren bevonden. De uitgenodigde paarden waren, op een paar uitzonderingen na, verzekerd van een derde premie. De inspectie wil meer paarden (een deel van de paarden die tijdens de individuele presentatie niet premiewaardig bevonden zijn) de kans geven zich op te waarderen via het in de groep rondstappen. De consequentie is dat paarden die uitgenodigd worden voor het rondstappen niet in alle gevallen (minimaal) een derde premie ontvangen.
 
Keuren in driehoeksbanen
Vanaf seizoen 2011 keuren we in driehoeksbanen. In deze banen worden de paarden meer in rust voorgebracht en kan de jury de paarden van hun af, naar hun toe en in zijaanzicht beoordelen. Door de afgeschuinde hoeken kunnen de paarden ook in de wendingen beoordeeld worden. De veulens worden wel gewoon in de rechthoek banen gekeurd
Toelichting veulenprimering
De veulens kunnen op de keuring onderscheiden worden met de volgende premies:
1e premie: 36 of meer punten. (De veulens dienen gemiddeld wél een 7 voor de basisgangen te hebben.)
2e premie: 33 t/m 35.5 punten. (Mogen geen onvoldoende in de scorebalk hebben en dienen gemiddeld wél een 6,5 op de basisgangen te hebben.)
3e premie: 29 t/m 32.5 punten
Is er op een onderdeel een 4 gegeven of 2x een 5 dan geen premie!  Ze dienen gemiddeld wel een 5,5 op de basisgangen te hebben.
Ondanks dat beenwerk niet tot uitdrukking komt in de score balk kan het wel mee tellen in de toekenning van een premie. Als bijvoorbeeld het beenwerk van onvoldoende kwaliteit is zal geen premie worden toegekend. Wanneer het gaat om een stand probleem dan wordt dit meegenomen in het cijfer van de bouw met een toelichting van de jury.
Is het een probleem waarbij overvulling van de gewrichten een rol speelt dan wordt dit vermeldt op het blauwe kaartje. Wanneer dit niet acceptabel is dan krijgt het veulen geen premie, echter de cijfers van ras, bouw, ontwikkeling, stap en draf blijven gelijk!
Dit puntensysteem wordt gebruikt om spreiding aan te brengen in de fokkerij. Wij willen er u op wijzen dat beweging een belangrijk onderdeel is van de beoordeling. Het kan voorkomen dat een mooi ontwikkeld, rastypisch veulen “maar” een 3e premie behaald omdat de beweging ontoereikend is voor b.v. een 1e of 2e premie of dat er bemerkingen zijn op het beenwerk.

Vooropstelling
Rubrieken opname en graadverhoging voor merries en ruinen op stamboekkeuringen jureren in vooropstelling

Om de paarden meer tot ontspanning te laten komen waardoor de natuurlijke gangen beter te beoordelen zijn, worden paarden in kleine groepen (maximaal zes paarden) op catalogusvolgorde gekeurd. Alle paarden van een groep zijn op tijd aanwezig in een vooropstelling. Bij aanvang van de rubriek stappen ze als groep minimaal twee rondes op catalogusvolgorde in de keuringsbaan. Daarna volgt de individuele beoordeling van elk paard op catalogusvolgorde, de overige paarden wachten in de vooropstelling (hier is voldoende ruimte om rond te stappen). Als de hele groep gekeurd is, worden de paarden op tal binnen geroepen om rond te stappen. Vervolgens houden de paarden één voor één halt en licht de juryvoorzitter de beoordeling toe.
Vanwege organisatorische reden is het niet mogelijk de rubrieksindeling te wijzigen.
 
Keuring van (voorlopig) kroonmerries
De werkwijze voor het keuren van (voorlopig) kroonmerries is als volgt:
1)  Kroonmerries kunnen worden aangemeld voor de fokdagen. Ze worden ingedeeld in de rubrieken voor kroonmerries (leeftijdsklassen 4-6 jarigen en 7 jaar en oudere merries). Tijdens de keuring kunnen de kroonmerries een eerste of een tweede premie krijgen. Kroonmerries die een eerste premie krijgen, mogen deelnemen aan de Centrale Keuring. Zeven jaar en oudere kroonmerries komen tijdens de Centrale Keuring in aanmerking voor het verkrijgen van het modelpredikaat.
2)  Voorlopige kroonmerries worden tijdens de fokdagen gekeurd in de rubrieken voor stermerries. Indien tijdens de fokdag opnieuw een eerste premie wordt behaald, kan de merrie deelnemen aan de Centrale Keuring. Ook tijdens de Centrale Keuring zal zij ingedeeld worden in een van de rubrieken voor stermerries.
3)  De promotie van ster naar model zal in de meeste gevallen lopen via het kroonpredikaat. Dit is echter niet noodzakelijk. Een 7 jaar of oudere stermerrie, die tijdens de fokdag (of stamboekkeuring) een eerste premie behaald, kan tijdens de Centrale Keuring in een stap (voorlopig) model worden.
 
Chippen
Alle veulens die op de fokdag worden aangeboden en gekeurd, moeten op dezelfde dag voorzien worden van een chip, tenzij het veulen al eerder door een dierenarts is gechipt. Wanneer het veulen is gekeurd krijgt u een veulenkaartje met cijferbalk mee, dit inleveren bij de chipploeg.
Veulens worden gekeurd na de leeftijd van 6 weken (hiervoor is niet verstandig en het is op eigen risico).  Het keuren is niet verplicht het chippen wel.
Het chippen moet gebeuren voordat het veulen 6 maanden is. Wordt het veulen niet gekeurd dan kan u het wel laten chippen zonder aanmelding vooraf. U meldt zich op de keuring tussen 9.00 en 10.30 bij de chipploeg met de (blauwe) geboorte bevestiging
Bij nalatigheid wordt het veulen niet opgenomen in het veulenregister. Een veulen kan uitsluitend een chip krijgen wanneer het bij de moeder loopt. Is de moeder overleden, dan moet dit vooraf bij het stamboek worden gemeld en moet een geldige dierenartsverklaring aan de jury worden overhandigd.
Nb. veulens worden alleen gechipt als de geboortebevestiging wordt ingeleverd bij de chippers.
 
Herkeuringen
Een herkeuring moet schriftelijk aangevraagd worden binnen 7 dagen na de keuring bij het KFPS.
 
 
Kampioenskeuring:
Aan de kampioenskeuring kunnen uitsluitend paarden met een eerste premie, welke in eigendom zijn van een lid van de fokvereniging Groningen Drenthe Combinatie meedingen. Tevens moeten nieuwe leden van buiten ons fokgebied, een jaar lid zijn van de fokvereniging. Dit geldt ook voor het beste merrie- of hengstveulen.
 
 Kampioenskeuringen (gewijzigd per 2011) ALLEEN VOOR LEDEN !
Uit alle rubrieken worden alle merries met een eerste premie uitgenodigd om aan het betreffende kampioenschap deel te nemen.
Alle eerste premie veulens mogen terugkomen voor de selectie van het beste merrie- of hengstveulen. Deze veulens komen niet terug voor het Fokdag kampioenschap. De nummers worden in de pauze bekend gemaakt.
De jeugdkampioen en de reserve-jeugdkampioen mogen deelnemen aan het fokdag kampioenschap. Uit de eerste premiemerries van de rubrieken 5 t/m 9 worden de kampioen en de reserve-kampioen 3 jaar en oudere stermerries’ geselecteerd. Deze beide paarden mogen later deelnemen aan het fokdag kampioenschap.
De uiteindelijke finale gaat om het fokdag kampioenschap. De bovengenoemde kampioenen en reserve-kampioenen komen in de ring, waarbij het kwalitatief beste paard wordt uitgeroepen tot Fokdagkampioen  en de één na beste tot Reserve-fokdagkampioen.
Alle ruinen met een 1e premie mogen terugkomen voor het kampioenschap Ruinen. Indien er geen 1e premies zijn gegeven, vervalt het kampioenschap. Ruinen kunnen niet meedoen met het algemeen kampioenschap.
 
Afvaardiging Centrale Keuring
Alle paarden met een eerste premie, ook de veulens (mits ze nog bij de merrie lopen), mogen naar de Centrale Keuring van het  KFPS.
Kroonmerries en stermerries met een 1e premie die weer aangeboden worden op de keuring, blijven deze 1e premie behouden. Echter dit verzekert ze niet van afvaardiging naar de C.K. De jury zal de paarden aanwijzen die wel afgevaardigd mogen worden.
Van de rubriek “Friese Paarden met tuigaanleg” worden de eerst geplaatsten van zowel de rubriek merries als van de rubriek ruinen/ hengsten afgevaardigd. Voorwaarde is wel dat het paard ingeschreven staat bij het KFPS en de eigenaar lid is van zowel stamboek als de  fokvereniging Groningen Drenthe combinatie.
 
 
 
 
 


flyer fokdag 2014
Link fotogalerij